Nätet | www.lillsjon.se

Nätet

Regler för användning av Brf Lillsjöns datorsystem, datornät och IT-baserade tjänster

Brf Lillsjöns resurser vad gäller datorsystem, datornät och IT-baserade tjänster, nedan kallat resurserna, drivs av Brf Lillsjön för boende inom Brf Lillsjön. Resurserna får endast nyttjas av behörig användare. Användning av resurserna får ej störa verksamheten, strida mot gällande lagstiftning, eller dessa regler.

1 För behörig användare gäller att:

1.1 regeldokumentet ska vara genomläst och användaren ska kvittera att informationen mottagits

1.2 e-postadress och eventuell användaridentitet är personlig och får ej överlåtas eller användas av annan person
1.3 lösenord hörande till användaridentiteten är personligt och ska hållas hemligt.

1.4 man måste vara skriven på en adress inom Brf Lillsjön,

1.5 behörighet och användaridentitet upphör att gälla när man inte längre är skriven på en adress inom Brf Lillsjön.

1.6 Brf Lillsjön har rätt att avsluta behörighet/användaridentitet tre månader efter det att behörighet och användaridentitet har upphört att gälla, om ej särskild överenskommelse mellan behörig användare och Brf Lillsjön säger annat

1.7 användaridentitet ej får döljas eller försöka döljas vid
användning av resurserna.


2 För användning av Brf Lillsjöns datorsystem, datornät och IT-baserade tjänster gäller att:

2.1 sabotage/störande verksamhet mot annan användare eller mot resurserna är förbjuden

2.2 vidareförmedling av Brf Lillsjöns nättjänster via andra datakommunikationsförbindelser än Brf Lillsjöns datornät är ej tillåten

2.3 vidareförsäljning eller vidareupplåtande av resurserna till utomstående är ej tillåten

2.4 användning i kommersiellt syfte är förbjuden, om ej särskild överenskommelse mellan behörig användare och Brf Lillsjön säger annat

2.5 utnyttjande av felaktigheter i resurserna för att försöka utöka tilldelad behörighet och tilldelade systemrättigheter är förbjudet

2.6 observerade fel, brister, regelbrott och oegentligheter bör rapporteras till IT-gruppen, vicevärden eller brf. Lillsjöns styrelse

2.7 kopiering eller distribution av upphovsrättsligt eller på annat sätt skyddat material är tillåten endast om rättighetsinnehavaren medger detta

2.8 möjlighet till publicering och distribution av material via resurserna kan begränsas av Brf Lillsjön om det bedöms erforderligt exempelvis av ekonomiska skäl

2.9 allmänt tillgänglig nätbaserad information på resurserna (t.ex. hemsidor) får inte innehålla material som står i strid mot gällande lagstiftning t.ex. uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildring, förtal eller förolämpning

2.10 material som är kränkande eller stötande, t.ex. pornografi
2.11 politisk, rasistisk eller religiös propaganda

2.12 privata hemsidor får ej ha direkta länkar till sidor som strider mot ovanstående regler för hemsidor

2.13 hemsidor får ej innehålla annonsering av externa kommersiella tjänster eller externa föreningar, om ej särskild överenskommelse mellan behörig användare och Brf Lillsjön säger annat

2.14 hemsidor får inte sprida material som kan kränka upphovsrätt, t.ex. upphovsrättsskyddade böcker, bilder, musik eller datorprogram

2.15 privata hemsidor får ej innehålla HSB:s logo, andra grafiska profilelement som tillhör HSB eller annat som gör att sidan kan ge intryck av att HSB eller Brf Lillsjön ansvarar för sidan.

2.16 Alla som använder Internet, alltså även medlemmar i Brf Lillsjön, är skyldiga att känna till och följa den kod för vett och etikett som med tiden har skapats av nätets användare, den så kallade "netiketten". Den som inte känner till netiketten eller vill repetera den kan hitta en beskrivning av netiketten via en länk på föreningens hemsida.


3 Rutiner för drift och övervakning av Brf Lillsjöns datorsystem,

datornät och IT-baserade tjänster

IT-gruppen

3.1 kan utan förvarning övervaka Brf Lillsjöns datorsystem, datornät och IT-baserade tjänster för att kunna sköta den dagliga driften och för att kunna utföra felsökning

3.2 har rätt att hindra tillgång till Brf Lillsjöns datorsystem,
datornät och IT-baserade tjänster vid grundad misstanke om regelbrott

3.3 har skyldighet att anmäla brott mot gällande lagstiftning samt mot dessa och bifogade regler, till polis, Brf Lillsjöns styrelse, vilket kan leda till disciplinära och/eller rättsliga påföljder. För boende inom Brf Lillsjön kan detta t.ex. leda till avstängning av sin användaridentitet hos Brf Lillsjöns datorsystem.

3.4 har tystnadsplikt, dock inte mot rättsvårdande myndigheter.


4 Gällande regler och föreskrifter

finns tillgängliga hos IT-gruppen, styrelsen, vicevärden, samt i datorform på www.lillsjon.net


5 Kvittering

För att få använda resurserna så måste bifogad ansökan skrivas under och lämnas in till vicevärden eller IT-gruppen. Underskriften innebär att ni medger att ni har tagit del av reglerna ovan och är medveten om att ovarsam användning av resurserna och underlåtenhet att följa reglerna kan leda till att ni förlorar rätten att använda resurserna samt till disciplinära och/eller rättsliga påföljder enligt ovan.