Ordlista | www.lillsjon.se

Ordlista

Andrahandsutyrning
Det finns möjlighet att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Uthyrning måste godkännas av styrelsen. Godkännande ges enligt de regler som finns fastställda i lag och enligt rekommendation från HSB. Blankett för andrahandsupplåtelse kan du ladda ned från föreningens hemsida, i menyn Blanketter, eller hämta på vicevärdskontoret. Vid eventuella frågor – hör av dig till styrelsen.

Autogiro
Månadsavgiften kan betalas via autogiro. Ansökningsblanketter kan hämtas hos HSB Mitt.

Avfall
Avfallshanteringen delas upp i olika delar.
Hushållets avfall, dvs matrester, kartonger, burkar m m lämnas i föreningens miljöstationer. Brännbart hushållsavfall läggs i containrar som står i närheten av varje miljöstation. För trädgårdsavfall finns en container uppställd vid ängen på Tranbärsvägen.

Övrigt avfall, grovsopor
lämnas på de platser som kommunen anvisar. För närvarande är det den bemannande återvinningscentralen i Odenskog och det är kostnadsfritt.

Avier och avgifter
Har du frågor om din årsavgift eller om avgiftsavier ringer du HSB, 063-57 15 00. Skulle du ha problem att betala avgiften i tid är det mycket viktigt att du omedelbart hör av dig till HSB. Enligt stadgarna är nyttjanderätten förverkad om bostadsrättsinnehavaren dröjer med avgiften. Det går att ansluta sig till autogiro för automatisk inbetalning av månadsavgiften.

Avloppet
Avloppet är något för var och en av oss att hålla rent. Det är inte att förväxla med underhåll av avloppsstammar , vilket görs av föreningen.

Om du får stopp i avloppet är det troligtvis stopp i vattenlåset direkt under diskbänken alternativt under handfatet eller i golvbrunnen i badrummet/duschrummet. Dessa bör göras rent med jämna mellanrum.

Tänk på att stopp i köksavloppet uteslutande beror på hur mycket fett, matrester och liknande som man spolar ner. När fett och liknande härdar i röret blir det snart stopp.

Bagarstuga
Vår bagarstuga kostar 100:-/dygn att använda och är tillgänglig endast för boende i Brf Lillsjön. Bastu
I föreningen finns en bastu med duschutrymme och toalett. Bastun ligger i tvättstugan på Vickervägen. Bastun bokas antingen på bokningstavlan i tvättstugan eller på föreningens hemsida under Boka nu.

När du lånat bastun lämnar du den rengjord. Kom ihåg att stänga av bastun och stänga eventuella fönster som öppnats för vädring.

Bostadsrättsförsäkring
Bostadsrättsförsäkringen är ett tillägg till fastighetsförsäkringen och tecknas av brf Lillsjön. Försäkringen kompletterar din hemförsäkring och ger skydd för skador som inte ersätts genom föreningens fastighetsförsäkring. För närvarande är försäkringen tecknad hos Länsförsäkringar, Jämtland.
Brevlådor
Brevlådorna i föreningen är vars och ens egendom. Detta innebär att om den behöver bytas är det den boende som ska införskaffa en ny. Föreningen lägger sig inte i utseendet på lådan, men den får inte ta mer plats än tidigare, den ska sitta på samma plats som tidigare och den ska följa Postens bestämmelser.

Container
Brännbart hushållsavfall läggs i containrar som finns på de olika vägarna i närheten av miljöstationerna. På Tranbärsvägen finns också en container för trädgårdsavfall.

Element i lägenheten
Elementen är ett bra exempel på utrustning där du som enskild vanligtvis får ta ansvar för service och underhåll. D v s om elementets termostatnål har fastnat är det inte ett ansvar för föreningen, utan det får du själv lösa efter bästa förmåga t ex genom att kontakta HSB Service. Om det exempelvis skulle inträffa att elementet läcker på ett sätt som du själv inte har kunnat orsaka, t ex läckage från ett rör eller en dålig svetsfog , då är det föreningens problem.

Fastighetsförsäkring
Föreningen är försäkrad mot ohyra och du kan kostnadsfritt ringa och beställa sanering om du
t ex får myror eller getingar i eller på byggnaden. Kontakta vice värd eller styrelsen för att få veta vilket försäkringsbolag föreningen anlitar.

Fest
Ska du ha fest hoppas vi att du får trevligt. Men du bör tänka på att just fest och hög musik är den vanligaste orsaken till klagomål i en bostadsrättsförening. Sätt gärna upp en lapp eller berätta att du ska ha fest så blir stämningen bättre.

Styrelsen kan tvinga en störande person att flytta. Besittningsskyddet är i detta avseende svagare i en bostadsrättsförening än i en vanlig hyresrätt. Om dina grannar festar och stör sent på natten – knacka på och säg till. Tycker du att det finns skäl, till exempel att det är ständigt återkommande störningar, ska du inte tveka att klaga till styrelsen och framför allt, notera störningarna.

Fönster, karm och handtag
Fönster är ett gränsfall i ansvarsfrågan. Om det finns ett konstruktionsfel i fönstret som till exempel att fönstret är skevt eller liknande är det ett föreningsproblem OM det inte har skett p g a vårdslöst användande.

Om du brukar ha fönster öppna för vädring under längre tider och när det är fuktigt ute kan det leda till att fukt kondenseras vid fönstret. Sådan fukt kan i sin tur leda till skada i fönster och karm. Generellt kan man säga att allt som påverkar fönstret genom användande (slitage) är bostadsrättshavarens ansvar, medan planerat underhåll som ommålning och livslängd är föreningens ansvar.

Lås och handtag är bostadsrättshavarens ansvar efter montering och garantitid.

Försäkring
Ditt eget lösöre måste du försäkra själv. Det gäller även det som du förvarar i ett garage. Skada eller förlust av egna ägodelar anmäler du till ditt försäkringsbolag.

För närvarande tecknar föreningen, hos Länsförsäkringar, en kollektiv bostadsrättsförsäkring som komplement till din hemförsäkring.

Förvara inte stöldbegärlig egendom i förråd.

Ombyggnader inne i fastigheten kan förändra föreningens ansvar. Om du bygger om i våtrum eller gör övergripande förändringar i husets el, vatten, avlopp, värme samt bärande konstruktion gör du samtidigt ett ingrepp i föreningens gemensamma egendom,
För att du inte ska hamna i ett läge då du som enskild medlem tar över ansvar för husets konstruktion bör du kontakta styrelsen i god tid och sök alltid professionella hantverkare, dokumentera förändringar och meddela styrelsen löpande. Se ALLTID till att alla större förändringar blir godkända, dokumenterade och arkiverade i föreningen.

Att efteråt kräva sin förening på ersättning för egen åsamkad skada är inte acceptabelt, inte heller för förändringar du gjort som förhindrar föreningens planlagda underhåll – i ett sådant läge får du själv stå för alla omkostnader i samband med återställande.

Försäljning av bostadsrätt
Vid försäljning av din bostadsrätt finns överlåtelseblankett att ladda ned från föreningens hemsida, i menyn Blanketter. Ytterligare information finns under Överlåtelser.

Förverkan
Under särskilda omständigheter kan nyttjanderätten till din bostad förverkas. Detta kan ske
• om avgiften till föreningen ej erläggs
• om bostadsrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd
• om bostadsrätten används för andra ändamål än som bostad
• om innehavaren i bostaden hyser någon på ett sådant sätt att den är till skada för föreningen eller någon medlem
• om bostadsrätten vanvårdas
• om ohyra sprids genom vårdslöshet
• om föreningen vägras tillträde till lägenheten utan giltig anledning
• om innehavaren bedriver brottslig verksamhet i sin bostadsrätt

Åtgärderna vidtas först sedan den aktuelle bostadsrättsinnehavaren ignorerat tillsägelse från föreningens styrelse. Förverkan är en mycket sällsynt åtgärd, snarare det yttersta föreningen måste ta till då alla andra möjligheter är uttömda. I samband med förverkandet av nyttjanderätten har föreningen rätt till ersättning för eventuella skador.

Garage
Det är absolut inte tillåtet att i garagen förvara saker som medför brandrisk eller annan fara. Respektera även dina grannar och håll ordning i ditt garage. Ohyra som möss och råttor gillar när det finns skräp och kryp in, så håll ordning. Tänk också på att det är fuktigt i garaget i princip året om, det innebär att tygmaterial och liknande lätt blir mögelangripna om de får ligga framme och därför är det inte tillåtet att sätta upp mellanväggar i garagen.

Kom ihåg att meddela vicevärd om du byter fordon så att rätt registreringsnummer står på garagenyckelkortet.

Gästlägenheten
Föreningen har en liten 2:a som hyrs ut som gästlägenhet med plats för 5 – 6 personer. Lägenheten bokas på webbplatsen under Boka nu och kostnaden är 200:-/dygn. Gäller endast för Brf Lillsjöns medlemmar.

Handikapparkering
Handikapparkeringar finns på alla gator i brf Lilsjön. För att parkera där krävs ett kommunalt utfärdat handikapptillstånd.

Hemsida
Brf Lillsjön har en egen hemsida på Internet. Ska du sälja – tipsa mäklaren om hemsidan.

Hemsidan är under ständig utveckling och du är välkommen med synpunkter. Alla medlemmar som vill kan få en egen e-post under föreningens domän @lillsjon.net.

Hobbyrum
Föreningen har ett hobbyrum som är utrustat framför allt med verktyg för att snickra. Kostnad 50:-/ vecka. Hobbyrummet bokas på föreningens hemsida eller bokningstavlan i tvättstugan och max en vecka/bokningstillfälle.

HSB Service
HSB Service sköter den tekniska förvaltningen åt Brf Lillsjön. Vi ser dem i samband med snöröjning, gräsklippning och reparationer. De nås på telefon 063 – 57 15 15, även vid akuta situationer på annan tid än vardagar/dagtid.

Det står alla fritt att kontakta HSB Service när så behövs, men kom ihåg att fakturan i första hand betalas av beställaren, d v s dig som boende. Vi bor i en förening där du som boende förväntas ta ett ansvar för ditt boende och sköta mycket av det inre underhållet själv.

Husdjur
Det är få frågor som så tydligt polariserar medlemmar i en bostadsrättsförening som frågan om utomhusgående husdjur. Även vi har vår beskärda del av irritation, problem och avföring i sandlådorna.

Det finns som bekant inga genvägar i frågan, men om vi alla kan mötas och diskutera på ett vuxet och ansvarsfullt sätt kommer frågan åtminstone inte att få alltför stora proportioner.

Inbrott
Inbrott och inbrottsförsök anmäler du till polisen. Upptäcker du att det har varit inbrott i gemensamma utrymmen, garage eller lägenhet informerar du även styrelsen.

Internet
Föreningen har ett eget bredbandsnät för snabbt internet. Den abonnerade hastigheten är 100Mbps och månadskostnaden är 150:- för anslutna hushåll. I priset ingår e-postadresser till alla i hushållet samt möjlighet att lägga upp en egen hemsida.

Kabel-TV
Föreningen har et avtal med com hem och grundutbudet ingår till samtliga lägenheter, vilket betalas av föreningen. I föreningen distribueras TV-kanalerna i ett eget kabelnät. Fel på kabel-TV anmäls direkt till com hem 0771-55 00 00.

Kvarterslokal
Lokalen bokas på föreningens hemsida under "Boka nu" eller bokningstavlan i tvättstugan och kostar 300:-/dygn.

Källsortering
Källsortering sker i föreningens miljöstationer, en på varje gata. Fraktionerna är: batterier, miljöfarligt avfall, tidningspapper, kartong/wellpapp, plast, färgat/ofärgat glas, deponi och komposterbart. Övrigt hushållsavfall, alltså brännbart, lämnas i containrar vid miljöstationerna.

Köksfläkt
Vid byte av köksfläkt måste du kontakta styrelsen. Detta för att vissa motorfläktar kan skapa obalans i ventilationssystemet.

Lekplatser
Ett flertal lekplatser finns runt omkring i brf Lillsjön. Det finns även en större lekplats på kommunens mark intill bostadsområdet. Där finns bl a bänkar och bord för att kanske förtära en medtagen picknick. Till den stora lekplatsen är det många som kommer, t ex boende i föreningen eller i villaområden i närheten, även förskolegrupper kommer för att leka.

En seniorlekplats kommer snart att finnas i föreningen. Var den ska ligga diskuteras för närvarande.

Miljöstationer
Miljöstationer finns på varje gata och där källsorterar du ditt avfall.

Miljöstationen på Ärtvägen har också en plats där du kan lämna bilbatterier.

Motioner
Du kan som enskild medlem påverka ditt boende, bland annat genom att lämna in motioner till årsstämman. Brf Lillsjön är en ekonomisk förening och fungerar enligt reglerna för en sådan. Lämna din motion till styrelsen i god tid före stämman, senast sista februari varje år. Kom ihåg att skriva under med namn och lägenhetsnummer.

OVK
Obligatorisk ventilationskontroll utförs vart fjärde år i föreningens samtliga lägenheter.

Parkering
Inom området finns parkeringsplatser avsedda för gäster. Långtidsparkering är självklart förbjuden liksom att använda parkeringen som verkstad. På varje gata finns markerade parkeringsplatser för gäster och för samtliga korttidsparkeringar gäller 23 timmar.

Datumparkering gäller längs efter Ärt- och Vickervägen.

Handikapplatser finns på alla gator.

Pumpstation
Vid Ärtvägens vändzon finns pumpar för cyklar och bilar.

Q-park Q-park kontrollerar föreningens gästparkeringar och bötfäller felaktig parkering. Det är den adress bilen är registrerad på som avgör om man är boende eller besökare.

Boendebil parkerad på gästparkering ger böter

Reservnycklar
Det finns inte några extranycklar till din lägenhet. Skulle du bli utlåst kan HSB Service, mot ersättning, öppna med sin huvudnyckel. Du når dem på 063 – 57 15 15.

Rökning
I föreningens gemensamma lokaler är rökning förbjuden.

Skadedjur
Genom föreningens fastighetsförsäkring är du försäkrad mot skadedjur som inte orsakats av oaktsamhet från den boende. Det kan t ex vara getingbo, myror eller möss. Om du får problem med skadedjur kontakta då vicevärd för mer information om villkor och försäkringsbolag.

Släpvagn
Föreningen har en liten släpvagn för uthyrning till dig som medlem. Kostnaden är 100:-/dygn och den bokas på föreningens hemsida under Boka nu.

Snöskottning / sandning
Snöskottning i föreningen sköts av HSB Service. Trappen upp till loftgången sköter de boende själva. Snöspadar finns tillgängliga för detta ändamål.

Stadgar
Stadgarna innehåller viktig information för dig som medlem i bostadsrättsföreningen. Här finns reglerna som gäller, och här regleras både dina rättigheter och skyldigheter. Brott mot stadgarna kan betyda att medlemskapet förverkas och du måste då flytta.

Styrelse
Alla bostadsrättsföreningar är egna juridiska personer och därmed måste de ha en styrelse som representerar föreningen.

Styrelsen har också i uppdrag att tillvarata medlemmarnas intressen och ansvara för att föreningen upprätthåller en underhållsplan för fastigheterna och marken. Föreningens styrelse följer de bestämmelser som finns i bostadsrättslagen och i föreningens stadgar. Därutöver är det de stämmobeslut som finns i föreningen som styr arbetet i styrelsen.

Styrelsearbetet är en viktig del av föreningens verksamhet och har du intresse och tid att bidra till din förenings utveckling, kontakta valberedningen i god tid inför årsstämman.

Störning / störande grannar
Att regelmässigt störa grannar är brott mot stadgarna och lagen. Är den som stör en andrahandshyresgäst är ansvaret ändå bostadsrättsinnehavarens.

Tyvärr är oljud en vanlig orsak till klagomål. Skulle du drabbas av oljud eller annat bör du först själv tala med den som stör. De allra flesta är helt enkelt inte medvetna om att de är störande. Om problemet återkommer ska du föra dagbok med klockslag och datum samt typ av störning. Kontakta styrelsen skriftligt med dina uppgifter så att ärendet kan gå vidare. Akut störande grannar som inte låter tala med sig är ett ärende för polisen.

Den som stör grannarna och inte upphör trots uppmaning kan i värsta fall mista sitt medlemskap och därmed tvingas flytta, alltså tvingas sälja bostadsrätten.

Tapetbord
Tapetbord kan du låna av vicevärden.

Tillbyggnad (ombyggnad)
Om du vill göra till- och ombyggnationer, kom ihåg att först ansöka om till- / ombyggnadslov. Detta gäller i första hand utomhus. Detta är för att föreningen gemensamt har ansvar och äger mark och byggnader samt att framtida köpare och grannar inte kan kräva att tillbyggnaden tas bort.

På föreningens hemsida hittar du blanketter för till- och ombyggnad. Fyll i en sådan och lämna in till styrelsen. Allt ska finnas dokumenterat i föreningens arkiv.

Finns det dessutom krav på bygglov får du själv ordna det med myndigheterna.

Tillträde till lägenheten
Ibland kan servicearbeten, exempelvis sotning, behöva göras i lägenheten. Vid dessa tillfällen måste reparatörer och förvaltare komma in i lägenheten. Meddelande om servicearbeten kommer minst tre dagar i förväg med undantag för brådskande fall.

TV-kanaler
Föreningen har ett gemensamt kabel-TV-nät. Vår leverantör är com hem och de fria kanalerna är för tillfället:

1. SVT 1
2. SVT 2
3. SVT24
4. SVTB Barnkanalen
5. Kunskapskanalen
6. TV3
7. TV4
8. Kanal 5
9. TV6
10. Sjuan
11. TV8
12. Kanal 9
13. TV 10
14. Kanal 11
15. TV 12
16. TLC
17. FOX
18. Kanal lokal LillsjöVisionen

Tvättstuga
I föreningen finns tre fristående tvättstugehus med totalt tolv tvättstugor. Tvättstugorna är utrustade med två tvättmaskiner, torktumlare / torkskåp, mangel och centrifug. En av dessa tvättstugor är avsedd för t ex mattor. Du bokar tvättstugan via föreningens hemsida eller bokningstavlan i tvättstugan.

Städningen i tvättstugan är varje medlems angelägenhet. Vi håller själva snyggt efter oss och torkar av maskiner, tar bort ludd i tumlare och torkskåp. Golven sopas och vaskas. Tomma tvättmedelspaket lämnas på anvisad plats.

Grovstädning sköter föreningen om, men resten sköter vi själva.

Underhåll
En del av månadsavgiften avsätts till underhåll och reparationer av föreningens gemensamma egendom, som husens stammar, fasader och tak, gemensamma lokaler, mark och ledningsnät, byte av trasiga element, reparation av avlopp. I övrigt ansvarar bostadsrättshavaren för och bekostar alla åtgärder som vidtas innanför den egna ytterdörren. Det kan gälla tapetsering och målning, byte av kyl och frys m m. Läs mer i stadgarna.

Valberedningen
Valberedningen föreslår kandidater till styrelse och revisorer i föreningen. Är du intresserad av styrelsearbete eller vill föreslå någon av dina grannar ska du ta kontakt med någon i valberedningen. Se föreningens hemsida.

Vallabod
Brf Lillsjön har en vallabod i anslutning till miljöstationen på Vickervägen. Behöver ej bokas, husnyckel används.

Vattenskada
Om du råkar ut för en vattenskada ska du omedelbart ta kontakt med både HSB Service och ditt försäkringsbolag.

Vid en vattenskada där det är konstruktionen som brustit är det föreningens ansvar. Är det du själv som orsakat skadan genom förändringar i konstruktionen (ombyggnad) eller genom vårdslöshet eller underlåtet underhåll är det du som medlem som ansvarar. I båda fallen är det viktigt att du omgående kontaktar vicevärd och HSB Service för att begränsa skadans omfattning.

Ventilation
Ventilationen i din bostadsrätt är av tekniken mekanisk frånluftsventilation.

I ditt hem tas friskluft in genom spaltventiler i fönsterkarmarna. Den varma, förbrukade luften sugs ut genom frånluftsventiler i våtrum, garderob och genom spiskåpan. Om inte fönsterventilerna är öppna kommer luften att sugas in genom alla andra tänkbara och otänkbara ställen då det mekaniska utsuget skapar ett undertryck i ditt hem.

Bostadens luftflöde är balanserat genom ventilernas storlek och därför ska du inte ändra på inställningen då du rengör ventilerna, minst en gång per år.

Vicevärd
Vi har en egen anställd vicevärd i föreningen. Vicevärdens huvudsakliga uppgift är att vara länken mellan medlemmarna och styrelsen. Genom vicevärden får styrelsen kunskap om medlemmarnas önskningar och problem och kan därmed fatta de rätta besluten för att göra vårt boende så bra som möjligt.

Vicevärden handlägger också vardagliga ärenden såsom utanordning ur fond för inre underhåll, lägenhetsbesiktning, bokningar för de medlemmar som inte har Internet och kan boka själva.

Årsstämma
Brf Lillsjöns räkenskapsår är 01/01 – 31/12.

Ordinarie föreningsstämma hålls mellan mars och juni. Kallelse till stämman sker genom information på vår hemsida samt genom bilaga till årsredovisningen. Kallelse sker tidigast en månad och senast fjorton dagar före stämman. Årsredovisningen delas ut till samtliga medlemmar boende i föreningen. Medlem som hyr ut i andra hand eller är skriven på annan adress, ombesörjer själv att han/hon får del av årsberättelsen.
I stadgarna hittar du närmare information om datum och andra regler som gäller bland annat rösträtt, kallelse och stämma. Stämman är ett mycket viktigt tillfälle för att påverka ditt boende eftersom de närvarande väljer styrelse, valberedning och revisor samt behandlar inkomna motioner. Dessutom är det ett av de tillfällen då ett större antal av föreningens medlemmar träffas.
Om du inte själv kan vara med på stämman kan du företrädas av ombud som röstar för dig. Förutsättningarna för att vara ombud regleras i stadgarna. Du har också möjlighet att ta med dig en bisittare. För mer information om föreningens årsstämma kan du läsa i föreningens stadgar.

Överlåtelse
När du säljer din bostadsrätt ska köparen godkännas som medlem i brf Lillsjön. Styrelsen ska också underrättas om bostadsrätten är pantsatt. Eventuella skiulder till föreningen ska betalas i samband med överlåtelsen. Köparen av lägenheten tar över ansvaret för lägenheten och det underhållsansvar som finns.